§ 1
PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie należącym do Royal Route Residences (RRR) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w apartamencie. Dokonując ww. czynności, gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich gości (również osób odwiedzających gości lub gość w rozumieniu osoby zameldowanej bierze odpowiedzialność za swoich gości).
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w biurze RRR (ul. Krakowskie Przedmieście 70/2, 20-076 Lublin).

§ 2
DEFINICJE

 1. Warunki rezerwacji – dokument mający na celu określenie warunków realizacji usług, których szczegółowa oferta znajduje się na portalu www.rrr-lublin.pl za pomocą platformy rezerwacyjnej ww. portalu. Warunki rezerwacji są jednocześnie umową zawartą pomiędzy Royal Route Residences Lublin (zwany dalej RRR) i rezerwującym.
 2. Formularz – dokument o charakterze standardowym, w wersji elektronicznej, stanowiący jedyną formę rezerwacji miejsca noclegowego dostępnego na platformie rezerwacyjnej portalu www.rrr-lublin.pl
 3. Rezerwujący – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego lub osoba prawna reprezentowana przez uprawnionych przedstawicieli, dokonujące rezerwacji apartamentu lub apartamentów.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, korzystająca z zarezerwowanej usługi.
 5. Przedmiot rezerwacji – apartament lub apartamenty, z uwzględnieniem możliwości rozszerzenia przez rezerwującego świadczeń i usług dodatkowych oferowanych przez RRR według zasad opisanych na platformie.
 6. Voucher – dokument, który potwierdza zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych zawartych w systemie www.rrr-lublin.pl zgodnie ze złożonym i potwierdzonym zamówieniem oraz zaakceptowanymi przez rezerwującego warunkami rezerwacji.
 7. Royal Route Residences w Lublinie, którego właścicielem jest firma Jarex NiM Sp. z o.o., Sp. K.,  z siedzibą w Stężycy, ul. Zielona 46, 08-540 Stężyca, NIP: 506 011 38 45, KRS spółki: 0000603226, REGON 363769601

§ 3
REZERWACJA

 1. Rezerwacji apartamentu lub apartamentów można dokonać za pomocą platformy rezerwacyjnej w portalu www.rrr-lublin.pl lub telefonicznie.
 2. Rezerwacji w portalu www.rrr-lublin.pl dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwacyjnego na wybraną usługę.
 3. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych lub dokonania niepoprawnej rezerwacji przez rezerwującego w formularzu rezerwacyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi wyłącznie rezerwujący.
 4. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN).
 5. Rezerwujący, dokonując rezerwacji w imieniu innych osób (klientów) przejmuje odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez te osoby.
 6. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu płatności przy użyciu ważnej karty kredytowej lub za pomocą przelewu bankowego, bądź przekazu pocztowego.

§ 4
WARUNKI I FORMA PŁATNOŚCI

 1. Cena potwierdzona w formularzu rezerwacyjnym i voucherze jest ostateczna i nie podlega zmianie.
 2. Rezerwujący jest zobowiązany do wpłaty całej ceny potwierdzonej w formularzu rezerwacyjnym w terminie 3 dni (roboczych) od daty zawarcia umowy (potwierdzenia rezerwacji) 
 3. W przypadku dokonania rezerwacji w krótkim terminie przed planowanym pobytem, dokonanie przelewu nie może nastąpić później niż na 2 dni robocze przed dniem, w którym rezerwujący zamierza rozpocząć korzystanie z zarezerwowanej usługi.
 4. Forma płatności - użytkownik rezerwujący apartament może uiścić kwotę z tytułu rezerwacji przelewem bankowym, kartą kredytową/ płatniczą lub też korzystając z systemu płatniczego PayPal.
 5. W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu bankowego tradycyjnego, elektronicznego lub przekazu pocztowego, rezerwujący zobowiązany jest do dokonania wpłaty oraz przesłania dowodu dokonania przelewu mailem pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 3 dni (robocze) od daty zawarcia umowy (potwierdzenia rezerwacji). W przypadku braku płatności rezerwacja jest nieskuteczna, co jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez rezerwującego. Należność należy przelać na konto:

  Jarex NiM sp. z o.o., Sp. K., ul. Zielona 46  08-540 Stężyca
  Rachunek w PLN:
  IBAN: PL04 1600 1462 1842 7832 1000 0001
  BIC: ppabplpk
  Rachunek w EURO:
  IBAN: PL74 1600 1462 1842 7832 1000 0002
  BIC: ppabplpk
 6. Płatność za usługi dodatkowe, niebędące przedmiotem rezerwacji muszą zostać uregulowane przez rezerwującego na miejscu w apartamencie. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN).
 7. Płatności dokonywane za pomocą PayPal: system PayPal jest systemem obsługi płatności dokonywanej on–line na rzecz usługodawcy. System płatniczy PayPal stanowi własność i jest obsługiwany przez PayPal s.a r.l. Et cie, s.c.a., société en commandite par actions, 5th floor, 22-24 Boulevard Royal, l-2449, Luxembourg, r.c.s. Luxembourg b 118 349. System PayPal działa na podstawie regulaminu systemu dostępnego pod domeną www.paypal.pl. Płatności dokonywane za pośrednictwem PayPal odbywają się za pośrednictwem protokołów szyfrowanych w oparciu o technologię SSL.
 8. Płatności dokonywane za pomocą karty kredytowej lub płatniczej: W przypadku wybrania opcji płatności kartą kredytową usługodawca może kontaktować się z firmą, która obsługuje kartę kredytową użytkownika, aby sprawdzić, czy jest ona ważna oraz czy nie została zgłoszona jej utrata lub kradzież. Jednocześnie usługodawca może również sprawdzić, czy na karcie dostępna jest ilość środków wystarczająca do pokrycia kosztów rezerwacji.
  1. Usługodawca może skorzystać z udostępnionych przez rezerwującego danych do pobrania środków z karty kredytowej lub płatniczej w wysokości całości kwoty za dokonaną rezerwacje.
  2. W przypadku dokonania rezerwacji na powyżej 20 nocy, usługodawca może skorzystać z pobrania środków z karty kredytowej lub płatniczej tylko w wysokości należnej za 20 nocy pobytu w apartamencie, resztę należności rezerwujący ureguluje w dniu przyjazdu gotówką lub kartą.
  3. W przypadku dokonywania płatności bezgotówkowej z wykorzystaniem karty kredytowej lub płatniczej, niezbędne jest podanie przez rezerwującego wszystkich danych wymaganych w formularzu:

   - Imię, nazwisko i adres posiadacza karty,
   - Numer karty,
   - Termin ważności karty,
   - Kod cvv2/cvc2 (3 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu)

  4. Transakcja z podaniem danych karty kredytowej jest transakcją w pełni bezpieczną. Dane z karty po jej wykorzystaniu są na trwałe zaszyfrowane. RRR zastrzega, iż podanie przez rezerwującego błędnych danych karty kredytowej (np. błędnego numeru lub daty ważności) spowoduje odrzucenie transakcji. RRR przypomina, że używanie cudzej karty kredytowej jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze pozbawienia wolności (art. 278 paragraf 1 kodeksu karnego). Wszelkie próby dokonania tego typu przestępstwa są natychmiast zgłaszane przez RRR organom ścigania.
  5. Wymagana kwota, wyliczona w formularzu lub podana przez pracownika RRR telefonicznie, zostanie pobrana z karty kredytowej/ płatniczej (maksymalnie za 20 nocy pobytu w apartamencie), najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania z zarezerwowanej usługi.
  6. Gdy rezygnacja z rezerwacji nastąpi, na mniej niż 30 dni przed pierwszym dniem rezerwacji wynajmującego w sezonie wysokim lub na mniej niż 20 dni przed pierwszym dniem rezerwacji w sezonie średnim lub niskim usługodawca może skorzystać z pobrania środków z karty kredytowej lub płatniczej w dniu dokonania przez rezerwującego rezygnacji z zarezerwowanej usługi.

§ 5
POTWIERDZENIE REZERWACJI

 1. Potwierdzenie rezerwacji dla rezerwującego w przypadku rezerwacji dokonywanej za pomocą platformy rezerwacyjnej generowane jest automatycznie po zaksięgowaniu pełnej kwoty należności na koncie bankowym RRR zgodnie z zapisami § 2 oraz § 3 regulaminu.
 2. Rezerwujący otrzymuje, na wskazany w formularzu rezerwacyjnym adres e-mail, potwierdzenie rezerwacji, unikalny dla danej rezerwacji numer zwany ID rezerwacji, dane rezerwacji lub informację o braku miejsc we wskazanym terminie.

§ 6
REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Goście podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie okazania dowodu tożsamości lub paszportu w dniu przyjazdu przed przejęciem kluczy.
 2. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do 20:00.
 3. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju gościa hotelowego po godzinie 20:00 jest zabronione.
 4. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 5. Rezerwacja poprzez stronę www RRR nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 50% wartości w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji (nie dotyczy rezerwacji dokonanej za pośrednictwem portrali booking.com oraz airbnb - tam obowiązują oddzielne zasady).
 6. W przypadku nieodwołania rezerwacji 30 dni przed terminem rozpoczęcia rezerwacji, zaliczka nie zostaje zwrócona. 
 7. Depozyt zostanie zwrócony, pod warunkiem:

  - braku uszkodzeń lokalu i jego wyposażenia oraz pozostawionego kompletnego wyposażenia.

 8. Depozyt podlega zwrotowi w ciągu 7 dni od dnia wydania przedmiotu najmu wynajmującego na podany przez gości numer rachunku bankowego.
 9. Dzieci do lat 2 mogą spać w łóżkach rodziców nieodpłatnie (pod warunkiem, że łączna ilość gości nie przekracza maksymalnej ilości osób mogących przebywać w danym apartamencie).
 10. Płatność za usługi najmu odbywa się najpóźniej w dniu przyjazdu gości przed zameldowaniem.

§ 7
FAKTURY

 1. Faktury wystawiane są przez RRR na życzenie klienta, po podaniu danych niezbędnych do ich wystawienia. O chęci otrzymania faktury należy powiadomić przed wystawieniem paragonu tj. Najpóźniej przy dokonywaniu płatności za pobyt.
 2. W przypadku dokonania rezerwacji poprzez stronę internetową www.rrr-lublin.pl prosimy o podanie informacji o chęci otrzymania faktury w rubryce „dodatkowe informacje” oraz o uzupełnienie rubryki „nazwa firmy”, „vat id”.

§ 8
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI RRR

 1. RRR nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu rezerwacji z przyczyn od siebie niezależnych.
 2. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych, RRR ma prawo czasowo zawiesić dostęp do portalu www.rrr-lublin.pl platformy rezerwacyjnej na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 3. W przypadku, gdy realizacja zarezerwowanej usługi jest niemożliwa RRR zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym rezerwującego.
 4. RRR zobowiązuje się do realizacji usługi o standardzie nie niższym oraz w terminie, który został określony w formularzu wówczas, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z przyczyn leżących po stronie RRR lub w ww. przypadku rezerwujący powinien niezwłocznie powiadomić RRR, czy przyjmuje proponowaną zmianę lub czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich dokonanych wpłat.
 5. Klient może wyrazić zgodę na realizację usługi o niższym standardzie, wówczas otrzyma natychmiastowy zwrot różnicy w cenie.
 6. Rezerwujący może bez zgody RRR przenieść na inną osobę udział w usłudze, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy zobowiązania. Przeniesienie uprawnień i obowiązków jest skuteczne wobec rrr, jeżeli rezerwujący powiadomi go o tym przed terminem anulacji zgodnym z regulaminem lub warunkami oferty.
 7. RRR ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
 8. RRR nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, które spowodowane jest przez:

  - Działanie lub zaniechanie klienta;
  - Działanie lub zaniechanie osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć;
  - Siłę wyższą.

 9. W przypadku, gdy wykonanie usługi łączyłoby się z uiszczeniem nadmiernych według RRR opłat, wówczas RRR zobowiązany jest do zwrotu dokonanej przez rezerwującego zapłaty za usługę,
 10. Zwrot uiszczonej przez rezerwującego zapłaty wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia rezerwującego wobec RRR z tytułu niewykonanej usługi.
 11. Zwrot, o którym mowa w pkt. 9 nastąpi na rachunek rezerwującego wskazany w formularzu, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym rezerwujący zamierzał rozpocząć korzystanie z usług.
 12. RRR nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u podwykonawców powodujące np. Czasowy brak wody, ogrzewania, prądu oraz za niedogodności spowodowane czasowymi wyłączeniami spowodowanymi np. Naprawą lub konserwacją urządzeń.
 13. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych, uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, RRR jest zwolniony z przyjętego zobowiązania.

§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 14. roku życia powinny znajdować się na terenie nieruchomości pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe umyślnie i nieumyślnie z jego winy lub z winy odwiedzających (art. 415 k.c.).
 3. Każdorazowo opuszczając apartament, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Po wymeldowaniu pozostawić klucz w biurze RRR. Zgubiony klucz obciąża gościa hotelowego kwotą 200 zł.
 4. Wynajmujący może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.
 5. W  apartamentach i miejscach ogólnodostępnych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Za palenie w pokojach obowiązuje dopłata 500 zł za dobę.
 6. Gość może przetrzymywać zwierze domowe w apartamencie, ale tylko po wcześniejszym zatwierdzeniu przez pracownika RRR. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za zwierzę domowe i szkody wyrządzone przez zwierzę domowe w mieszkaniu i budynku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych szkód, gość zostanie obciążony kosztami.

Dodatkowe informacje

 1. Nie będą przyjmowani goście w stanie nietrzeźwym lub zakłócający swym zachowaniem spokój innych. (art.5 k.w.)
 2. Jeśli gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu, może zostać z niego usunięty bez możliwości zwrotu należności przyjętej przez RRR za pobyt.
 3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

§ 10
WARUNKI ZMIAN I ANULACJI

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z apartamentu, po uprzednim powiadomieniu o powyższym RRR drogą mailową.
 2. W przypadku dokonania anulowania rezerwacji pobierane są następujące opłaty:
 • Jest bezpłatna gdy rezerwacja obejmowała nie więcej niż jeden apartament, a rezygnacja nastąpi w sezonie wysokim najpóźniej na 30 dni przed pierwszym dniem, w którym rezerwujący zamierza rozpocząć korzystanie z zarezerwowanego apartamentu lub apartamentów lub innej usługi dodatkowej,
 • Jest bezpłatna gdy rezerwacja obejmowała nie więcej niż jeden apartament, a rezygnacja nastąpi w sezonie średnim i niskim najpóźniej na 20 dni przed pierwszym dniem, w którym rezerwujący zamierza rozpocząć korzystanie z zarezerwowanego apartamentu lub apartamentów lub innej usługi dodatkowej,
 • 100% całkowitego kosztu rezerwacji, gdy rezygnacja nastąpi na mniej niż 30 dni przed pierwszym dniem rezerwacji w sezonie wysokim,
 • 100% całkowitego kosztu rezerwacji, gdy rezygnacja nastąpi na mniej niż 20 dni dni przed pierwszym dniem rezerwacji w sezonie średnim i niskim
 1. Istnieje możliwość dokonania rezygnacji indywidualnej z pracownikiem RRR.
 2. W przypadku bezpłatnej anulacji rezerwacji wpłacona kwota zwracana jest na konto wskazane przez rezerwującego w ciągu 30 dni od dnia anulacji rezerwacji.
 3. W przypadku skrócenia rezerwacji podczas pobytu w apartamencie lub apartamentach, stosowane będą analogiczne warunki i terminy jak w przypadku anulacji.
 4. Każda zmiana bądź anulacja powinna być zlecona w formie pisemnej oraz musi zostać potwierdzona przez pracownika RRR.
 5. W przypadku, gdy rezerwujący nie przyjedzie lub nie rozpocznie korzystania z usług w potwierdzonym terminie, a nie skontaktuje się wcześniej z RRR, RRR gwarantuje utrzymanie rezerwacji nie dłużej niż do godziny 11:00 dnia następnego, jeżeli rezerwacja dotyczyła pobytu dłuższego niż 1 doba.
 6. Zmiany apartamentu i terminu dokonywane 72 i mniej godzin przed pierwszym dniem, w którym rozpoczyna się rezerwacja miejsca noclegowego lub innej usługi są równoznaczne z anulacją rezerwacji i założeniem nowej z uwzględnieniem kosztów rezygnacji podanych w pkt. 2.

§ 11
REKLAMACJE

 1. Jeżeli w trakcie pobytu w apartamencie lub apartamentach, innej usługi klient stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym pracownika RRR.
 2. Wszelkie roszczenia z tytułu niezgodnego z umową wykonania świadczeń należy zgłosić na piśmie (za potwierdzeniem odbioru) w terminie 30 dni od chwili umownie przewidzianego zakończenia pobytu, Royal Route Residences na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 70/2, 20-075 Lublin
 3. Reklamacje klientów będą rozpatrywane przez RRR w terminach przewidzianych przez obowiązujące prawo.

§ 12
DANE OSOBOWE

Dokonując rezerwacji na stronach portalu www.rrr-lublin.pl rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swych danych osobowych w bazie danych RRR. Dane będą przetwarzane przez RRR wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych (np. przesyłanie informacyjnego newslettera pocztą elektroniczną, umieszczenie nazwy firmy w liście klientów na stronie RRR) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

§ 13
AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI W INTERNECIE

Zaznaczenie opcji ,,zgadzam się'' oznacza, iż rezerwujący rozumie i akceptuje warunki regulaminu. Jeśli rezerwujący nie zaakceptuje warunków regulaminu, spowoduje to powrót do strony głównej serwisu www.rrr-lublin.pl

§ 14
ZASADY KORZYSTANIA Z APARTAMENTÓW

 1. Na portalu www.rrr-lublin.pl w opisie zamieszczone są informacje dotyczące maksymalnej dopuszczalnej ilości osób mogących przebywać w apartamencie, dopuszczalności przebywania w nim zwierząt, wyposażenia apartamentu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania tych zasad, poszanowania dobra właścicieli apartamentu, używania apartamentu i jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzegania ogólnie przyjętych norm porządku publicznego, w szczególności zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 06:00 dnia następnego.
 2. W przypadku przekroczenia liczby zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, RRR ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez zwrotu kosztów pobytu. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, tj. dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu oraz przechowywania kluczy do apartamentu, tak aby nie miały do nich dostępu osoby postronne.
 3. W przypadku zastrzeżeń do stanu czystości apartamentu bądź też stwierdzenia w nim wad technicznych, klient powinien o tym fakcie niezwłocznie, telefonicznie poinformować pracownika RRR.
 4. Wcześniejszy wyjazd nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części kosztów pobytu.
 5. Klient odpowiada za szkody wyrządzone w apartamencie jak również szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek użytkowania apartamentu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Klient upoważnia właściciela apartamentu do obciążenia rachunku jego karty kredytowej, zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu rezerwacji, kwotą odpowiadającą wysokości szkody wyrządzonej przez klienta w apartamencie oraz jego wyposażeniu jak i osobom trzecim na skutek użytkowania apartamentu niezgodnie z jego przeznaczeniem. W każdym apartamencie znajdują się 1 komplet kluczy, za zagubienie klucza obowiązuje opłata karna w wysokości 200 zł.
 6. W apartamencie oraz w częściach wspólnych kamienicy obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 7.  Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 dnia następnego.
 8. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godzin przyjazdu i odjazdu klienta. Ustalenia w powyższym zakresie dokonuje się z pracownikiem RRR.

§ 15
PODSTAWA PRAWNA

Niniejsze warunki rezerwacji zostały opracowane w oparciu o kodeks cywilny, ustawę o usługach turystycznych, ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawę o ochronie danych osobowych.

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami rezerwacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw powołanych w § 12.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez RRR rozstrzygane będą przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe dla siedziby rrr.

 

Informacja o danych osobowych dla gości RRR w lublinie

 1. Administratorem danych osobowych gości Royal Route Residences jest Jarex NiM sp. z o.o., sp. K, z siedzibą w Stężycy, ul. Zielona 46, NIP: 506 011 38 45, KRS spółki: 0000603226, REGON: 363769601
 2. celem, dla których RRR przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o realizację usług noclegowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez RRR jest:
  a. Dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do RRR.
  b. Udokumentowanie wykonania usługi do celów podatkowych.
  c. Zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości.
 3. W przypadku gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, RRR przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. W celu kierowania do gościa informacji marketingowych o swoich produktach i usługach.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości jest usprawiedliwiony cel administratora.
 5. Royal Route Residences przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  a. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  b. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
  c. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
  d. urzędowi skarbowemu.
 6. Każdy gość ma prawo dostępu do własnych danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie RRR, udostępniony zostaje również adres infoTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
 7. Royal Route Residences nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar eog.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi hotelowi zwarcie umowy o usługi hotelarskie.
 9. RRR nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Formularz kontaktowy

©2024 RRR. All Rights Reserved. Designed By Webshot Studio

Search